Terms & Conditions

English version  BELOW ! 

Česká verze :

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu https://www.vincenteqp.com/

Firma: Čeněk Šmíd

Sídlo: Jestřabí e.č. 6 , Velká Bíteš 59501

IČ: 04059689

DIČ: CZ 4059689

URL adresa e-shopu: https://www.vincenteqp.com/

e-mailová adresa: shop@vincenteqp.com

tel.: +420604948744

Číslo účtu (CZK): 670100-2211149381/6210

Číslo účtu: IBAN CZ96 6210 6701 0022 1114 9381

BIC kód: BREXCZPPXXX

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na URL adrese e-shopu uvedené v záhlaví, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a zásadami zpracování osobních údajů, které jsou jejich součástí a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

1.7 Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

1.8 Podnikatel (prodávající) – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.9 V případě, že kupující uvede v objednávce své IČ, má se za to, že zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

1.10 Spotřebitel (kupující) – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. FORMA A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

2.1 Smlouva musí mít vždy písemnou formu a může být měněna nebo zrušena pouze v písemné formě. Za písemnou formu dle předchozí věty se považuje též uzavření smlouvy písemným potvrzením objednávky, popř. pouze jednoho z těchto dokumentů, odběratelem.

2.2 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání platí všechna následující ustanovení tohoto článku.

2.3 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o čase plnění, je prodávající oprávněn plnit kdykoliv. Stejné platí i v případě, že dohoda o čase plnění není úplná.

2.4 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o místě plnění, je prodávající oprávněn plnit ve svém sídle. Stejné platí i v případě, že dohoda o místě plnění není úplná.

2.5 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o ceně nebo způsobu jejího určení, platí, že cena je sjednána jako cena, za kterou se dodává obvykle totožné nebo srovnatelné zboží v době a místě uzavření smlouvy. Stejné platí i v případě, že dohoda o ceně není úplná.

2.6 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o způsobu plnění, záleží způsob plnění na dodavateli. Stejné platí i v případě, že dohoda u způsobu plnění není úplná.

2.7 Dodatečné změny a doplňky v uzavřené smlouvě musejí být ze strany kupujícího učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví nebo telefonu, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči dodavateli až po výslovném odsouhlasení dodavatelem.

2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající má až do okamžiku dodání zboží kupujícímu od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

2.9 Dodržení termínu plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti kupujícího. V případě, že bude kupující v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti, prodlužuje se sjednaný či určený termín plnění o dobu, po kterou je kupující v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti dodavateli.

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, platí, že ke splnění závazku prodávajícího dodat předmět plnění kupujícímu dochází dnem, kdy byl kupujícímu předmět plnění předán, a v případě, že je ve smlouvě sjednáno zaslání předmětu plnění kupujícímu, dnem, kdy je předmět plnění předán dopravci k přepravě (dále jen „den dodání“). V případě, že nebylo sjednáno zaslání předmětu plnění kupujícímu, je kupující povinen vyzvednout předmět plnění v termínu sjednaném ve smlouvě. Není-li takový termín ve smlouvě sjednán, je kupující povinen si předmět plnění převzít nejpozději do sedmého dne ode dne, kdy bylo kupujícímu dodavatelem odesláno oznámení o tom, že je předmět plnění připraven k převzetí. Dnem dodání nebo dnem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím předmětu plnění, nastane-li dříve, dochází ke vzniku práva prodávajícího na zaplacení ceny za předmět plnění. Dnem dodání nebo dnem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím předmětu plnění, nastane-li dříve, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění z prodávajícího na kupujícího.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen u objednávky nebo reklamace aktualizovat Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než pět let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, recyklačního příspěvku na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního výrobku a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladech spojených s úhradou kupní ceny,

c) údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.6 Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“).

4.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky ze strany prodávajícího (akceptací).

4.9 Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví nebo telefonu, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

4.10 Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky.

4.11 Prodávající bere výslovně na vědomí, že barvy zboží uvedené v internetovém rozhraní e-shopu jsou pouze informativní. Stejně tak bere kupující na vědomí, že rozměry zboží mohou vykazovat drobné odchylky proti rozměrům uváděným prodávajícím.

4.12 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, bere na vědomí, že prodávající má až do okamžiku dodání zboží kupujícímu od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny za dopravu a platbu (dále „dopravné“) dle těchto obchodních podmínek.

5.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné:

a) bezhotovostně bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví těchto VOP

b) bezhotovostně platební kartou

c) Prostřednictvím služby Paypal

5.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

5.4 V případě platby dobírkou nebo při osobním odběru v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s takovou úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.5 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.6 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu; a to do celé výše kupní ceny. K převzetí zboží je kupující oprávněn až po úhradě celé kupní ceny zboží.

5.7 Při převzetí zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby se kupující prokázat dokladem o koupi zboží.

6. TERMÍN DODÁNÍ, DOPRAVA, CENA ZA DOPRAVU

6.1 Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

6.2 Zboží prodávající dodává bez teritoriálního omezení.

6.3 Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 30 pracovních dnů, není – li u zboží na jeho produktové kartě v e-shopu uvedena doba kratší či v odůvodněných případech delší (např. úpravy zboží na přání zákazníka).

6.4 Zboží je doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím či k venkovní bráně, nikoliv dále; Zboží je možno takto doručit pouze pokud to místní podmínky na pozemních komunikacích dovolují (např. nezpevněné cesty dodávku nemusejí neumožnit).

6.5 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

6.6 V odůvodněných případech může být při vykládce vyžadovaná fyzická součinnost kupujícího, zejména, avšak nikoliv pouze v případě, kdy se vozidlo dopravující zboží nemůže přiblížit blíže než 10 metrů od prvních domovních dveří.

6.7 Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. Pokud kupující zmaří dodání zboží, může být jakýkoliv další pokus o dodání zboží zpoplatněn částkou až do výše 1 000,- Kč. Kupující je v takovém případě povinen tuto částku prodávajícímu uhradit před dalším pokusem o dodání cenu za dopravu, nebo si zboží odebrat osobně v jeho provozovně na své náklady, viz níže.

6.8 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující plné riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.9 Kupující je povinen zboží řádně při převzetí od dopravce zkontrolovat. Pokud kupující při dodání zboží dopravcem zjistí poškození zásilky, o němž má za to, že bylo způsobeno při přepravě, doporučuje se pro takovou reklamaci kupujícímu následující postup. Kupující uvede vady nebo nesprávný počet balíků jako výhradu do přepravního listu dopravce a odešle elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena. Kupující by pokud možno neměl se zásilkou nijak manipulovat a měl by zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a protokolu dopravce.

6.10 Při osobním odběru je prodávající oprávněn ověřit totožnost kupujícího.

6.11 V případě zvolení shora popsaného osobního odběru si kupující vyzvedne zboží do deseti dnů ode dne oznámení kupujícímu, že zboží je připraveno ve shora uvedené provozovně k osobnímu odběru. V případě prodlení kupujícího s vyzvednutím zboží je prodávající je v takovém případě oprávněn od předmětné kupní smlouvy odstoupit.

6.12 Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit přepravce zvoleného kupujícím, je-li to ve prospěch kupujícího s ohledem na aktuální vytížení dopravců nebo charakter zásilky. V případě takové změny za dražší způsob přepravy není tento rozdíl kupujícímu účtován a kupující je povinen hradit prodávajícímu pouze původně sjednanou cenu za dopravu zboží.

6.13 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, platí ještě následující uvedená ustanovení tohoto článku VOP.

6.14 Dodací lhůty se prodlužují v případě, že prodávajícímu v plnění zabrání dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli, včetně důsledků pandemie covid nebo války a jakéhokoliv obdobného konfliktu. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů a subdodavatelů prodávajícího nebo se jedná o jeho vlastní provozní odstávku. Shora uvedené platí i pro okolnosti, které by za splnění shora uvedených podmínek zabránili prodávajícímu v jeho plnění kupujícímu. Při neuhrazení celé kupní ceny do 14 dnů od potvrzení objednávky nebo od sjednaného data splatnosti může prodávající od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

6.15 Objedná-li si kupující s předmětem plnění zároveň i jeho dopravu do místa určeného odběratelem, kterou pro něj zajištuje prodávající, přebírá kupující povinnost řídit se nad rámec této smlouvy i všeobecnými obchodními podmínkami danými dopravcem, přitom kupující plně souhlasí s libovolným výběrem dopravce.

6.16 Dohoda stran o dodání zboží v pozdějším termínu, než je sjednáno ve smlouvě nemá vliv na původně stanovený termín plateb dohodnutých ve smlouvě.

6.17 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, platí že lhůta k dodání zboží činí 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy, není – li ve smlouvě sjednáno jinak.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od

kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5 Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží ze strany kupujícího (poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6 Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na e-shopu prodávajícího ke dni objednávky. Při odstoupení od části zboží z objednávky je vrácena poměrná část dopravného. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

7.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.8 Další smluvní možnosti kupujícího na odstoupení od koupě zboží může prodávající určit v samostatných kampaních dle podmínek v takové kampani určených.

7.9 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí (tedy v takovém případě kupující nemá právo na odstoupení dle tohoto článku VOP).

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

c) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

d) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

e) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány

f) jedná se o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva či kůže včetně zápachu).

g) se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy

uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

8.6 Ustanovení uvedená výše v tomto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy a jak kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

8.8 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.9 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.10 V případě výměny zboží pokračuje běh předchozí záruční lhůty, resp. lhůty k odpovědnosti za vady a neběží nová lhůta.

8.11 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.12 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

8.13 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

8.14 Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

8.15 Stav zboží, jehož přezkoumání se kupující domáhá, musí splňovat základní hygienické standardy umožňující přezkoumání jeho stavu a zjištění vad. Prodávající doporučuje, aby zboží zaslané k reklamaci bylo řádně očištěno. V případě, že stav zboží předaného prodávajícímu k posouzení důvodnosti uplatněných vad nesplňuje elementární hygienické požadavky nutné k přezkoumání jeho stavu bude takové zboží zasláno kupujícímu zpět.

8.16 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

8.17 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si skladné ve výši 10 Kč denně či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.18 Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

8.19 Prodávající nad rámec svých zákonných povinností poskytuje kupujícímu záruku za jakost v trvání dvou let, u zboží použitého v trvání jednoho roku, pokud záruční list nebo produktová karta neuvádí záruku delší. Její uplatnění se řídí shora uvedenými ustanoveními VOP, pokud záruční list nebo smlouva nebo údaje na produktové kartě nestanoví jinak.

8.20 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.

8.21 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího zejména dopisem, mailem nebo osobně prostřednictvím kterékoliv provozovny prodávajícího.

8.22 Pokud kupující reklamuje poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), dostačuje zpravidla zaslat prodávajícímu fotografie nebo video zboží, o němž má kupující za to, že má vady, případně pouze poškozenou část, nikoliv celou sadu. To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a kupující reklamuje pouze jednu jeho část. Prodávající doporučuje zboží zasílat nejlépe v originálním obalu nebo jinak vhodně zabaleno. Zásilky s reklamovaným zbožím nelze zaslat prodávajícímu na dobírku.

8.23 Prodávající doporučuje veškeré zboží zaslané prodávajícímu pro posouzení důvodnosti uplatněných vad, aby zboží bezpečně a správně zabalil tak, aby během přepravy k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou od kupujícího k prodávajícímu nenese prodávající odpovědnost.

8.24 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, činí lhůta k vyřízení reklamace 90 dnů a záruka na zakoupené zboží činí 6 měsíců.

8.25 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání je povinen uplatnit zjevné vady při převzetí zboží. V opačném případě platí, že vady na zboží schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě doručení zboží přepravní službou je dále takový kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a při zjevném porušení přepravního obalu sepsat zápis o stavu zásilky s přepravní službou a zásilku nepřevzít. Pokud i přesto z jeho strany k převzetí zboží s poškozeným přepravním obalem dojde, platí, že takový kupující veškeré vady na dodaném zboží schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ostatní vady dodaného zboží je povinen kupující uplatnit do sedmi dnů ode dne, kdy je jako řádný hospodář zjistit měl a mohl, ve shora uvedené záruční době.

8.26 .V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu prodávající vylučuje odpovědnost za újmu (s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti), ke které by mohlo u kupujícího dojít na základě uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím, a to včetně případného ušlého zisku.

9. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

9.2 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

9.3 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne prodávající na webu české obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

9.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.9 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, bere na vědomí, že je povinen uhradit v případě zcela bezúspěšné reklamace prodávajícímu náklady účelně vynaložené prodávajícím v souvislostí s takovou reklamací.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.

10.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

c) prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele

d) prostřednictvím datové schránky okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátým dnem po dodání do datové schránky druhé smluvní strany

10.3 Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3 Veškeré materiály publikované na webovém rozhraní jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webovém rozhraní uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být rovněž chráněny dalšími právy dotčených osob (zejména výrobců, distributorů a dodavatelů). Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webového rozhraní (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, průvodce výběrem vhodného produktu, rozdělení kategorií a parametrů produktů, rady a tipy pro zákazníky) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné využívání fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní e-shopu.

12. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

12.1 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

12.2 Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

12.3 V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

a) jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží

b) jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

14.1 Prodávající má mimo shora uvedené právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, prodávající přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

b) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

14.2 V případě, že na straně kupujícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve shora uvedeném webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není povinen kupujícímu dodat zboží za takovou zcela zjevně chybnou cenu, a to ani

v případě, že bylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

15. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1 Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto prodávajícímu (dále jen „společnost) jakožto Správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek. Společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) a zák. č. Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese uvedené v záhlaví (dále jen “Portál”), prostřednictvím kterých prodává své zboží. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím shora popsaného Portálu. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost jmenovaná výše v záhlaví.

15.2 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

15.3 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

15.4 Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, poštovní adresa, dodací adresa, fakturační adresa, IČO, DIČ, emailová adresa a telefonický kontakt. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis (v případě reklamace učiněné osobně). Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

15.5 Účelem zpracování osobních údajů je prodej zboží v e-shopu nebo v provozovně prodávajícího, registrace v e-shopu Prodávajícího, předsmluvní jednání, správa uživatelského účtu, odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři, poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů na základě oprávněného zájmu prodávajícího.

15.6 Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení – poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.

15.7 Kupující bere na vědomí, že pro zvýšení spokojenosti s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Tyto jsou kupujícímu zasílány po každém zakoupení zboží, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti kupující jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávajícího prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Jeho osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebo odmítnutí mu dotazník dále ze strany kupujícího již zasílán nebude.

15.8 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílejí se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb, spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností, vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

15.9 S předchozím výslovným souhlasem Subjektu může Zpracovatel nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt pokračováním hovorů po oznámení operátora, že jeho hovor bude nahráván. Pokud si nepřeje být nahráván, je subjekt po oznámení, že je jeho hovor nahráván, oprávněn zavěsit a využít jiný z komunikačních kanálů.

15.10 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

2) důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné

3) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

5) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,

6) Subjekt údajů má právo získat informace, zda jsou jeho údaje zpracovávány; právo na opravu osobních údajů; právo požadovat; právo na omezení zpracování osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů; právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

16. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

16.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Uživatel nesmí jeho obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

16.2 Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

16.3 Prodávající jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

16.4 Prodávající dále má právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

17.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

17.3 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

17.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

17.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.6 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ceník dopravy a platby a dále pokyny k užívání a údržbě zboží.

V Náměšti nad Oslavou dne 9.11.2022

Čeněk Šmíd

————————————————————————————————————————————————————–

Příloha obchodních podmínek e-shopu „https://www.vincenteqp.com/“ č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy

Čeněk Šmíd, Jestřabí e.č. 06, Velká Bíteš 59501

Jméno a příjmení kupujícího:

Doručovací adresa:

Telefonní číslo:

Email:

Označení zboží (produktové číslo, typ nebo název zboží):

Počet kusů:

Datum objednání zboží:

Datum dodání zboží:

Kupní cena:

Kupní cenu vrátit poštovní poukázkou / na účet č.:

Poučení:

Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží) stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Datum odstoupení:

Podpis:
English version :

General Terms and Conditions of E-shop Business https://www.vincenteqp.com/

Company: Čeněk Šmíd

Domicile: Jestřabí e.č. 06, Velká Bíteš 59501

Comp. ID No. (IČ): 04059689

VAT No. (DIČ): CZ 4059689

URL e-shop address: https://www.vincenteqp.com/

E-mail address: shop@vincenteqp.com Phone: (00 420 604 948 744)

Bank acct. No. (CZK): 670100-2211149381/6210

Bank acct. No. (EUR): IBAN CZ96 6210 6701 0022 1114 9381

BIC code: BREXCZPPXXX

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1 These General Business Conditions (henceforth only the “Conditions“) of the abovenamed Seller (henceforth only the “Seller“) are subject to the provisions of Section 1751(1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (henceforth only the “Civil Code“) and regulate the mutual rights and obligations of the contractual parties arising in connection with or on the basis of the purchase contract (henceforth only the “Purchase Contract“) between the Seller and another entity (henceforth only the “Buyer“), including the Seller’s Internet shop. The Seller’s Internet shop is operated at the URL e-shop address specified in the heading hereof, using a web interface (henceforth only the “shop interface website“).

1.2 Provisions deviating from these Conditions can be negotiated and set out in the Purchase Contract – such deviating provisions prevail over the provisions of these Conditions.

1.3 The Purchase Contract and the Conditions are drawn up in the Czech language. The Purchase Contract can be drawn up in the Czech language.

1.4 The Seller may amend or supplement the Conditions without affecting the rights or obligations arising from the previously valid version of the Conditions.

1.5 The provisions of the Conditions form an integral part of the Purchase Contract. By sending in a purchase order, the Buyer confirms that he/she has acquainted himself/herself with these Conditions, prior to entering into the Purchase Contract, as well as with the Seller’s claim procedures and with the principles of personal data processing that form part of the Conditions; furthermore, he/she thereby confirms his/her consent thereto, as amended and effective at the time of sending the order.

1.6 Furthermore, these Business Conditions are in compliance with Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended, and the provisions of Art. 13 of European Parliament and Council Directive (EU) No. 2016/679 of 27 April 2016, containing the general rules of personal data protection (henceforth only the “GDPR rules“).

1.7 In a consumer contract, purchase contract, contract for work, or another contract, one contractual party is the consumer and the other party is the entrepreneur.

1.8 An entrepreneur (Seller) is any person that conducts gainful activities, on his/her own account and responsibility, consistently and independently operates a business or a similar establishment with the aim to generate profit. For the purposes of consumer protection and in accordance with Sec. 1963 of the Civil Code, a businessperson is any entity that enters into a contract related to his/her own trade, production or similar activity, or independent profession or a person who acts on the behalf or on the account of an entrepreneur/businessperson.

1.9 If the Buyer states in his/her ID number on the order, it is assumed that he/she is buying the goods as part of his/her business activities or in the independent performance of his/her profession.

1.10 The consumer (Buyer) is any person who – apart from his/her entrepreneurial activities or independent performance of his/her profession – enters into a contract with an entrepreneur or negotiates a business deal with him/her.

2. FORMS AND PARTICULARS OF THE CONTRACT

2.1 The contract must always be drawn up in writing and may only be amended or terminated in a written form. In accordance with the previous sentence, the written form of a Contract is also considered a confirmation of an order in writing, or only one of these documents, by the Buyer.

2.2 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the independent performance of his/her profession, all the following provisions of this Article apply.

2.3 If no clear agreement exists on the time of the contract’s execution, the Seller may choose the time at his discretion. The same applies if the time of performance has not been completely defined.

2.4 If no clear agreement exists on the place of contractual performance, the Seller may execute the Contract at his domicile. The same applies if the place of contractual performance is not completely defined.

2.5 If no clear agreement exists on the price or mode of price setting, it is assumed that the price has been negotiated at the usual level that is payable for identical or comparable goods at the time and place of the contractual signature. The same applies if no clear agreement on the price has been made.

2.6 If no clear agreement exists on the mode of contractual execution, it applies that the mode of execution is at the supplier’s discretion. The same applies if the agreement on the mode of execution is incomplete.

2.7 Additional amendment or supplements to the Contract by the Buyer must be made using the e-mail address specified in the heading or by telephone; any amendments and supplements will only be effective vis-à-vis the supplier upon clear approval by the supplier.

2.8 The Buyer acknowledges that the Seller may unilaterally withdraw from the Purchase Contract until the moment of delivery to the Buyer.

2.9 Compliance with the delivery deadline depends on the Buyer’s proper and timely cooperation. In the event that the Buyer delays the necessary cooperation, the agreed or scheduled date of delivery will be postponed accordingly, i.e., until the Buyer provides the necessary cooperation.

Unless otherwise agreed in the Contract, it applies that the Seller’s contractual obligation is fulfilled the day on which the contractual subject is delivered to the Buyer or, it is agreed in the Contract that the contractual subject is to be sent to the Buyer, the day on which the contractual subject is handed over to the carrier for transport (henceforth only the “date of delivery“). In the event no shipment of the contractual subject has been agreed with the Buyer, the Buyer is obliged to pick up the contractual subject within the time limit specified in the Contract. If no such time limit has been agreed in the Contract, the Buyer is obliged to pick up the contractual subject no later than the seventh day following the sending of the notice to that effect to the Buyer by the supplier. The Seller’s entitlement to payment arises the day of delivery to the Buyer or the day on which the Buyer is late in picking up the contractual subject, whichever occurs first. The day of delivery to the Buyer or the day on which the Buyer is late in picking up the contractual subject, whichever occurs first, is the day on which the risk of damage to the contractual subject is transferred from the Seller onto the Buyer.

3. USER ACCOUNT

3.1 After registering on the website, the Buyer can access his/her user interface from which he/she can order goods (henceforth only the “user account“). The Buyer may also order goods without registration directly through the shop’s web interface.

3.2 When registering on the website and ordering goods, the Buyer must enter all data correctly and honestly. Furthermore, the Buyer is obliged to update the data entered in the user account when ordering goods or filing a complaint/claim. The Seller assumes that the data given by the Buyer in the user account and when ordering goods are correct.

3.3 Access to the user account is secured by means of a username and password. The Buyer is obliged to keep the username and password confidential as information necessary for his/her access to his/her user account.

3.4 The Buyer is not authorized to allow third persons to use the user account.

3.5 The Seller may cancel the user account, especially in cases where the Buyer does not use his/her user account longer than five years or violates his/her obligations arising from the Purchase Contract (including the Conditions).

3.6 The Buyer acknowledges that the user account may not always be available especially due to necessary maintenance of the Seller’s hardware and software or the hardware and software of third parties.

4. PURCHASE CONTRACT PROVISIONS

4.1 The presentation of all the goods on the shop’s website interface is merely informative and the Seller is not obliged to enter into a Purchase Contract for those specific goods. The provisions of Sec. 1732(2) of the Civil Code are not applicable.

4.2 The shop’s website interface contains information on goods, including the price of the individual goods. The prices of the goods are listed including value added tax, recycling fee for redemption, processing, use and liquidation of waste by-products, and all the related fees. The list prices of goods remain valid for as long as they are displayed on the shop’s website. This provision does not impact on the Seller’s option to enter into a Purchase Contract under individually agreed conditions.

4.3 The shop’s website interface also includes information on the costs associated with packing and shipping the purchased goods.

4.4 To order goods, the Buyer accesses the shop’s website and fills out the following information in the order form:

a) ordered goods (which the Buyer puts in the shopping cart on the shop’s website);

b) mode of paying the purchase price of the goods and the costs of packing and shipping;

c) information on the required mode of delivery (all of the above constitutes the “order“).

4.5 The Buyer agrees to use remote means of communication for entering into Purchase Contracts. The expenses incurred to the Buyer in connection with the use of a remote means of communication for entering a Purchase Contract (the cost of Internet connection, telephone calls) are borne by the Buyer himself/herself, whereby these costs do not differ from the basic rate.

4.6 The subject of the Purchase Contract is the goods listed in the binding order which the Seller has confirmed, thus entering into the Purchase Contract (henceforth also the “goods“).

4.7 The Seller always has the right, depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping cost), to ask the Buyer for additional confirmation of the order (in writing or by phone).

4.8 Contractual relations between the Seller and the Buyer arise upon acceptance of the order by the Seller.

4.9 Subsequent amendments and supplements to the order by the Buyer must be made per e-mail (specified in the heading) or by telephone, but they only become binding for the Seller upon approval by the Seller.

4.10 The Buyer orders goods through the shop’s website interface, via e-mail communication or by telephone.

4.11 The Seller acknowledges that the colors of the goods displayed in the shop’s Internet interface are merely informative. Likewise, the Buyer acknowledges that the dimensions of the goods may slightly deviate from the dimensions stated by the Seller.

4.12 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the independent performance of his/her profession, he/she acknowledges that the Seller may unilaterally withdraw from the purchase contract until the moment of delivery of the goods to the Buyer.

5. PAYMENT CONDITIONS

5.1 Goods will be handed over to the Buyer only after full payment of the purchase price, plus shipping cost in accordance with the Business Conditions.

5.2 The Buyer may pay the purchase price and shipping:

a) by bank-to-bank transfer to the bank account specified in the heading of the Conditions;

b) by payment card;

c) via Paypal.

5.3 Along with the purchase price, the Buyer is obliged to pay the contractually agreed costs of packing, shipping, and delivery.

5.4 In cases of C.O.D. payment or personal collection at the Seller’s premises, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In cases of payment by electronic transfer, the purchase price is due within 5 days after the conclusion of the Purchase Contract, whereby the Buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the due amount is credited to the Seller’s bank account. In the case of late payment of the purchase price by the Buyer, the Seller has the right to withdraw from the Purchase Contract.

5.5 In cases of electronic bank-to-bank payment, the Buyer is obliged to pay the purchase price of the goods and specify the variable symbol of the payment.

5.6 The ownership title to the goods is transferred onto the Buyer upon payment of the purchase price in full. The Seller has the right to ask for a deposit amounting up to the full price of the goods. The Buyer may pick up the goods only when that purchase price is paid in full.

5.7 At the time of collection, the Seller has the right to demand that the Buyer shows proof of purchase.

6. DELIVERY TERM, SHIPPING, TRANSPORT PRICE

6.1 The place of delivery of the goods is the address specified by the Buyer in the order, unless the Seller subsequently agrees otherwise with the Buyer.

6.2 The Seller delivers the goods without territorial restrictions.

6.3 The Buyer will be delivered the goods within 30 workdays, unless a shorter delivery term is indicated on the product card or a longer delivery tem is necessary due to justified reasons (e.g., modification of the goods at customer’s request).

6.4 Delivery to the address specified in the order is understood as delivery to the first entrance door or gate, not beyond that point. Moreover, the goods may only be delivered this way if the local road conditions permit it (e.g., access impossible due to unpaved road).

6.5 Partial deliveries are permissible, unless expressly agreed otherwise.

6.6 In justified cases, physical cooperation of the Buyer may be required during unloading, especially, but not only, if the transport vehicle cannot approach the first entrance door of the destination point closer than 10 meters.

6.7 The Buyer is obliged to ensure access to the agreed point of delivery and takeover of the goods. In the event that the Buyer jeopardizes the delivery of the goods, he/she may be charged an additional fee of up to CZK 1,000 for another delivery attempt. In such a case, the Buyer is obliged to pay the additional fee before the next delivery attempt or pick up the goods at the Seller’s place of business bearing the costs, see below.

6.8 In the event that a certain mode of transport is agreed at the Buyer’s request, the Buyer bears full risk and any further costs of the transport.

6.9 The Buyer is obliged to properly check the delivered goods. If the Buyer discovers any damage to the shipment, which appears to have occurred during transport, it is recommended that the Buyer proceeds as follows: The Buyer specifies the defects or incorrect number of parcels in the delivery note as the grounds for his/her complaint and sends the claim by e-mail to the Seller, without undue delay but no later than 3 workdays from the day of delivery to the Buyer. The Buyer should not handle the shipment in any way in order to preserve the wrapping in which it was delivered as much as possible. Along with the claim, the Buyer must send photographic documentation of the damaged goods and/or wrapping, and the carrier’s delivery note/protocol.

6.10 In the case of personal collection, the Seller has the right to verify the Buyer’s identity.

6.11 If choosing the above described mode of delivery, i.e., personal collection, the Buyer will to pick up the goods within ten days from the day on which the Buyer is notified that the goods are ready for personal collection at the above-mentioned place. If the Buyer fails to collect the goods within this time limit, the Seller has the right to withdraw from the Purchase Contract.

6.12 The Seller reserves the right to unilaterally change to a carrier of the Buyer’s choice, if the change is in favor of the Buyer due to the current workload of the carrier or the nature of the shipment. In the event that such a change is more expensive, the Buyer will not be charged for the difference and is obliged to pay the Seller the originally agreed-on price of shipping.

6.13 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the performance of his/her profession, the following provisions of the General Business Conditions apply.

6.14 The contractual delivery time limits will be extended if the Seller is unable to meet the limit due to vis major, temporarily or permanently, due to an extraordinary, unforeseeable and inadvertent obstacle or impediment occurring independently of his will, including the consequences of a pandemic of Covid or an act of war or similar conflict. This also applies if such circumstances arise on the part of the Seller’s suppliers or subcontractors, or if it involves a shutdown of his own operations. All of the aforesaid also applies to circumstances that prevent the Seller from fulfilling the above conditions vis-à-vis the Buyer. If the Buyer fails to pay the full purchase price within 14 days from the order confirmation or from the agreed due date, the Seller may unilaterally withdraw from the Purchase Contract.

6.15 If the Buyer orders transport of goods to a customer’s destination point to be arranged by the Seller, the Buyer accepts the obligation to comply with the carrier’s general business conditions, in addition to the provisions of this Contract, and fully consents to the Seller’s choice of the carrier.

6.16 If the parties agree on a later date of delivery than agreed in the Contract, it will not affect the terms of payment originally agreed on in the Contract.

6.17 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the performance of his/her profession, it applies that the time limit for delivery of the goods is 12 months from the date of the contractual signature, unless otherwise agreed in the Contract.

7. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE CONTRACT

7.1 The Buyer acknowledges that according to the provisions of Sec. 1837 of the Civil Code, it is not possible inter alia to withdraw from the Purchase Contract if the goods to be delivered were modified at the Buyer’s or for him/her personally; or if the delivery contains perishable goods; or if the goods were mixed with other goods following delivery; or if the goods were delivered in a closed container, from which the consumer took the goods out, so that the goods cannot be returned for hygienic reasons.

7.2 In cases other than mentioned above in the preceding paragraph or in other cases where withdrawal from the purchase contract is not possible, the Buyer has the right – according to the provisions of Sec. 1829(1) of the Civil Code – to withdraw from the purchase contract within fourteen (14) days from the takeover of the goods. However, in cases where the contractual goods consist of several types of goods or where the delivery comprises several parts of the goods, this time limit starts the day of the last partial delivery. The notice of withdrawal from the purchase contract must be sent to the Seller within the time limit specified in the preceding sentence. For withdrawal from the purchase contract, the Buyer may use a master withdrawal form provided by the Seller as an annex to the Conditions. The Buyer may send the notice of withdrawal from the purchase contract either to the address of the Seller’s place of business or to the Seller’s e-mail address.

7.3 In the case of withdrawal from the Purchase Contract according to this Art. of the Conditions, the Purchase Contract will be cancelled from the very beginning. The Buyer must return the goods to the Seller within fourteen (14) days from the delivery of the withdrawal notice to the Seller. In cases where the Buyer withdraws from the Purchase Contract, the Buyer bears the costs of shipping the goods back to the Seller; this condition applies even in the case where the nature of the goods does not make it possible to return them via usual postal route.

7.4 In the case of withdrawal from the Purchase Contract according to this Art. of the Conditions, the Seller will return the funds received from the Buyer within fourteen (14) days from the Buyer’s withdrawal from the purchase contract using the same mode of refunding as the Buyer used for payment to the Seller, unless otherwise agreed with the Buyer. The Seller may refund the Buyer using a different mode of refunding, after the Buyer returns the goods, provided that the Buyer agrees, and no additional costs will be charged to the Buyer. If the Buyer withdraws from the Purchase Contract, the Seller is not obliged to return the received funds before the Buyer returns the goods or proves that the goods have been sent to the Seller.

7.5 The Buyer acknowledges that the Seller has the right to unilaterally offset the value of damaged goods returned by the Buyer (damaged, worn, soiled or partly consumed goods) from the Buyer’s claim to a refund of the purchase price.

7.6 Along with refunding the purchase price, the Seller will also reimburse the Buyer for the shipping costs up to the amount of the cheapest type of transport listed on the Seller’s website on the day of the order. If the withdrawal applies only to a certain part of the goods from a certain order, only a proportional portion of the shipping costs will be reimbursed. If the Buyer withdraws from the Contract, the Buyer will bear the shipping costs and is not entitled to demand reimbursement from the Seller.

7.7 If the Buyer was given a gift along with the goods, the donation contract between the Seller and the Buyer will contain a severance condition according to which the Buyer’s entitlement to the gift is revoked if the Contract is cancelled, and the Buyer is obliged to return the gift along with the goods to the Seller.

7.8 The Seller may define other contractual options for the Buyer to withdraw from the purchase as part of the defining special conditions of a separate campaign.

7.9 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the performance of his/her profession, the provisions of this Article of the Conditions do not apply (i.e. the Buyer does not have the right of withdrawal under this Article of the Conditions).

8. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE (CLAIM POLICY)

8.1 The rights and obligations of the contractual parties arising from defective performance are subject to the relevant generally binding legal regulations (especially the provisions of Sec. 1914 through 1925, Sec. 2099 through 2117, and Sec. 2161 through 2174 of the Civil Code, and Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended).

8.2 The Seller guarantees to the Buyer that the goods are free of defects at the delivery time, in particular, at the time when the Buyer takes over the delivered goods, specifically:

1.1.1. the properties of the goods meet the contractual specifications that the parties have agreed on, and if any detailed specification has been omitted, it is assumed that the goods have properties described by the Seller or manufacturer or which the Buyer expected based on the nature of the goods and preceding advertisement;

1.1.2. the goods are suitable for the purposes and use declared by the Seller or for the use that such goods are normally used;

1.1.3. the design and the quality of the goods correspond to the contractual sample or prototype, if the sample or prototype was determining for the design and quality of the goods;

1.1.4. the quantity, dimensions and weight of the goods comply with specifications; and

1.1.5. the goods meet the requirements set forth in legal regulations.

8.3 The provisions stated in this Article do not apply to goods, if:

a) the defect is identified at the time of takeover and reduction of the purchase price is agreed;

b) the defect is caused by the Buyer due to improper use, storage, maintenance, the Buyer’s intervention or mechanical damage;

c) the defect is caused by an external event beyond the Seller’s influence;

d) it is the result of normal wear of the goods, not a defect;

e) the utilitarian as well as aesthetic values of the goods have been prematurely exhausted due to carless use;

f) the occurrence is caused by natural properties of natural materials rather than a defect (common color deviation or structural difference in natural materials or textiles, painted or oiled surfaces, typical properties of woods or leather, including odor, do not qualify as defects);

g) the defect is not apparent even after a thorough expert examination of the goods.

8.4 If a defect becomes apparent within six months of takeover, it is considered that the goods was defective upon receipt.

8.5 The Seller has obligations from defective performance at least to the extent of the manufacturer’s liability. The Buyer is otherwise entitled to claim defective goods for up to twenty-four months upon receipt. If the period of product liability is specified on the sold goods, the packaging or container, in the user instructions attached to the product or in the respective advertisement, where the time of usability is specified, in accordance with other legal regulations, the provisions on warranty apply. With the warranty on quality the Seller guarantees that the goods will be suitable for the usual purposes or will retain its usual properties. If the Buyer’s accusation of defective product vis-à-vis the Seller is justified, the time limit for filing a claim or the time during which the product was unusable does not apply.

8.6 The above provisions in this Article of the Conditions do not apply to defects found on goods agreed to be sold at a reduced price; or to defects caused by wear and tear due to normal use; or to defects found on used goods or defects caused by wear at the time of takeover by the Buyer, or to defects accountable to the nature of the goods. The right of defective performance does not apply if the Buyer knew of the defect before takeover of the goods or if the Buyer caused the defect himself/herself.

8.7 The right from product liability is claimed from the Seller. However, if the Seller issued a document specifying the scope of product liability (as per Sec. 2166 of the Civil Code) and another person/entity designated to repair defects, in the Seller’s location but closer to the Buyer, the Buyer has the right to ask that entity to execute the repair. With the exception of cases where another person/entity is designated, in accordance with the preceding sentence, to execute repairs, the Seller is obliged to accept claims in such a place of operation, provided that it is possible with regard to the range of products sold and serviced, or in the Seller’s location or place of operation. The Seller is obliged to give the Buyer a written confirmation of acceptance of the claim, including the time and mode of exercising the Buyer’s right of claim and the way of settling the claim that the Buyer requests, including confirmation of how and when the repair will be executed or, if the claim is rejected, the time and reason for the rejection in writing. This obligation also applies to the other person/entity designated to handle repairs.

8.8 The Buyer informs the Seller, without undue delay, how he/she has chosen to exercise his/her right of claiming the given defect. The Buyer may not change this choice without the Seller’s consent; this does not apply if the Buyer requests repair of a defect that turns out to be irreparable.

8.9 In the event that the goods do not have the properties stated in this Article of the Conditions, the Buyer may demand delivery of new goods free of defects, provided that it is not unreasonable due to the nature of the defect; however, if the effect affects merely a part of the goods, and the Buyer requests replacement of the defective part; if it is not feasible, the Buyer may withdraw from the Contract. However, if the defect can be removed without undue delay and it is not unreasonable, the Buyer has the right to request the removal of the defect free of charge. The Buyer has the right to request replacement, if the repaired product cannot be properly used due to repeated occurrence of the defect after repair or due to a greater number of defects. In such cases, the Buyer has the right to withdraw from the Contract instead of demanding delivery of new goods, replacement of the defective part or repair of the goods; or he/she may ask for a reasonable discount. The Buyer is entitled to a reasonable discount, if the Seller is unable to deliver new goods free of defects or replace a part of the goods or repair the goods, if the Seller fails to make arrangements for a remedy within a reasonable time or if the remedy would cause considerable inconvenience to the Buyer.

8.10 If the claim is settled by replacement of the goods, the original warranty period prevails, i.e., there is no new time limit of product liability or new warranty period.

8.11 Whoever has the right to claim, according to Sec. 1923 of the Civil Code, is also entitled to reimbursement of reasonable costs of exercising this right. However, if he/she fails to exercise his/her right to claim within the time limit of one month, during which he/she had to specify the defect, the court will not recognize the claimant’s claim due to late filing of the claim.

8.12 The Seller reserves the right to make minor technical modifications to the sold goods.

8.13 The Seller is obliged to make decisions about claims immediately, but no later than within 3 workdays, in more complicated cases. The time necessary for a professional assessment of the defect is not included in this time limit. Claims requiring defect removal must be processed without undue delay, but no later than within 30 days of receipt of the claim, unless the Seller and the Buyer agree to a longer time limit. Lapsing the time limit is considered a substantial violation of the Contract. This condition is based on the premise that the Buyer has provided adequate cooperation to the Seller, i.e., allowed the Seller to examine the claimed goods.

8.14 The Seller is obliged to give the Buyer a written confirmation of the mode and duration of the processing of the claim.

8.15 The condition of the goods that the Buyer demands to be examined must meet basic hygienic standards permitting the examination and identification of defects. The Seller recommends that the goods will be properly cleaned before shipping. If the condition of the goods sent to the Seller for assessment of the defect fails to meet elementary hygienic standards, the goods will be sent back to the Buyer and no examination/assessment will be made.

8.16 The Buyer may not change the agreed mode of claim settlement without the Seller’s consent, unless the chosen mode of processing is not feasible.

8.17 The Buyer is obliged to pick up the claimed goods within 30 days from the scheduled deadline of claim processing. After this time limit, the Seller has the right to charge a storage fee in the amount of CZK 10 per day or sell the goods himself at the Buyer’s expense. The Seller is obliged to notify the Buyer in advance and grant him a reasonable grace period for picking up the goods.

8.18 The Seller is not obliged to provide the Buyer with substitute goods during the processing of the claim.

8.19 The Seller provides the Buyer with an additional quality warranty of one year beyond the mandatory warranty of two years, for goods used for one year, unless the warranty deed or the product card state otherwise. The exercise of the additional warranty is subject to the above provisions of the Conditions, unless the warranty deed or the Contract or data on the product card stipulate otherwise.

8.20 The Seller will return the received funds to the Buyer in the same manner as the Seller received them from the Buyer, unless otherwise agreed with the Buyer.

8.21 The Buyer may file a claim with the Seller by means of a letter, e-mail or personally and any of the Seller’s places of operation.

8.22 If the Buyer files a complaint concerning a set of products (i.e., several products in one package), it is usually sufficient to send a photograph or video of the goods, which the Buyer considers to be defective, or just the damaged part of the goods, not the whole set. This also applies if the claim involves a product consisting of several parts and the Buyer’s complaints is merely about one of the parts. The Seller recommends to send the goods back in the original package or other suitable form of packing. Shipments containing claimed defective goods cannot be sent C.O.D. to the Seller.

8.23 The Seller recommends that all goods sent to the Seller for assessment of the defects claimed will be safely and properly packed to avoid the risk of damage in transit. The Seller is not responsible for damage occurred during the transport from the Buyer to the Seller.

8.24 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the independent performance of his/her profession, the claim processing period is 90 days and the warranty period is 6 months.

8.25 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the independent performance of his/her profession, he/she has to exercise his/her right to claim at the time of the takeover of the goods, otherwise it is assumed that he/she has accepted the delivery and none of his/her later complaints will be taken into account. If the goods are delivered by a carrier service, the Buyer is obliged to check the condition of the shipment and, in case of obvious damage to the packaging/container, make a record of it in writing and refuse to accept the shipment. If, however, he/she did take over a shipment with damaged packaging, it is assumed that he/she accepted the delivery and none of his/her later complaints will be taken into account. As for other defects identified on the goods, the Buyer must claim them within seven days from the day during which he/she should have or could have diligently discovered them still in the warranty period.

8.26 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as a part of the performance of his/her profession, the Seller excludes liability for damage (excepting damage caused intentionally or due to gross negligence to a person’s natural

rights, or damage caused intentionally or due to gross negligence to), which could arise on the part of the Buyer in connection with a purchase contract with the Seller, including any loss of profit.

9. CLAIM COSTS AND DISPUTE SOLUTIONS

9.1 If the claim is recognized as justified, the Buyer who is not buying the goods in connection with his/her business activities or as part of the performance of his/her profession is entitled to reimbursement of reasonable expenses related to exercising his/her right of claim. The Seller does not provide substitute goods during the time of claim processing.

9.2 In the event that the Seller rejects the claim as unjustified, the Buyer may individually or jointly with the Seller, based on mutual agreement, engage a court-certified expert in the relevant field of specialty to make an independent professional assessment of the defect.

9.3 If no agreement between the Buyer and the Seller is reached, the Buyer may resort to the existing systems of extrajudicial dispute solutions or the relevant court of competence. In such a case, the Buyer/consumer may seek extrajudicial dispute solution with, e.g., the Czech Trade Inspection. The Seller can find more information on out-of-court solutions on the website of the Czech Trade Inspection: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

9.4 The Seller ensures out-of-court handling of consumer complaints using the electronic address in the heading hereof. The Seller informs the Buyer of the status of processing the claim using the Buyer\s e-mail address.

9.5 The Seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of Sec. 1826(1e) of the Civil Code.

9.6 Extrajudicial solutions of consumer claims arising from purchase contracts are the responsibility of the Czech Trade Inspection, located at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID No.: 000 20 869, Internet address: http://www.coi.cz.

9.7 The Seller is authorized to see the goods on the basis of his trade license. Trade inspections are the responsibility of the Trade Office of competence by venue. Supervision over the protection of personal data is in the competence of the Office for Personal Data Protection. The Czech Trade Inspection supervises, to the extent of the law, compliance with the provisions of Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended.

9.8 The Buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of Sec. 1765(2) of the Civil Code.

9.9 If the Buyer buys goods in connection with his/her business activities or as part of the performance of his/her profession, the Buyer acknowledges that he/she is obliged, in the case of unsuccessful claim processing, to reimburse the Seller for reasonable expenses incurred to the Seller in connection with the unsuccessful claim.

10. DELIVERIES

10.1 Unless otherwise agreed, all correspondence related to the purchase contract must be delivered to the other contractual party in writing: either per e-mail or personally or via postal services (at the sender’s discretion). The Buyer is to be sent deliveries to the e-mail address he/she specified.

10.2 Mail is considered delivered:

a) in the case of electronic mail: upon reception, if confirmed electronically by the addressee;

b) if delivered personally or by postal services: no later than the third workday following the date of posting, including cases of rejected mail by the addressee (or a person authorized to receive the addressee’s mail);

c) if delivered by telephone: the moment the receipt of the SMS is confirmed by the recipient to the sender;

d) if delivered to a data box: the moment the authorized person accesses the data box, but no later than the tenth day following delivery to the data of the other contractual party;

10.3 In addition to the above, the Seller is expressly authorized to take steps related to the rights and obligations arising from the purchase contract through a voice call with the Buyer per telephone, provided that the Buyer expressly agrees.

11. SENDING BUSINESS MESSAGES AND STORING COOKIES

11.1 The Buyer agrees that information concerning the goods, services or business may be sent by the Seller to the Buyer using the Buyer’s electronic address or via SMS to the Buyer’s telephone; furthermore, the Buyer agrees with the Seller regarding his/her electronic address for business communication with the Buyer.

11.2 The Buyer agrees that cookies may be saved on his/her computer. If purchases can be made on the website and the Seller’s obligations arising from the purchase contract can be fulfilled without saving cookies on the Buyer’s computer, the Buyer agrees that a cancellation can be made any time in accordance with the preceding sentence.

11.3 All materials published on the web interface are protected by copyright law. The products and services listed in the web interface, information about them and images displayed of them may also be protected by other rights of the entities concerned (especially manufacturers, distributors and suppliers). The names and brands of products, services, firms and companies may be registered trademarks of the respective owners. Any part of the web interface (in particular, descriptions and graphic images of the products sold, guides to selecting suitable products, breakdown of product categories and product parameters, advice

and tips for customers) may not be copied electronically or mechanically and made available to the public without the prior permission of the copyright holder in writing. It is particularly forbidden to use, free of charge or for a fee, the photographs and texts contained on the e-shop’s web interface.

12. ASSIGNMENT AND OFFSETTING OF CLAIMS

12.1 The Buyer is not authorized, without the Seller’s written consent, to assign to a third party or offset any claim that he/she has against the Seller in connection with this Contract.

12.2 The Buyer is not authorized to offset his/her claims against the Seller from the Seller’s claims against the Buyer.

12.3 If the Buyer is not buying the goods in connection with his/her business activities or as part of the performance of his/her profession, the provisions of this Article do not apply.

13. TERMINATION OF THE CONTRACT

13.1 The purchase contract can only be terminated by fulfillment, mutual agreement of the parties, and withdrawal from the Contract.

13.2 A substantial violation of this Contract, which can be used as a reason for withdrawing from the Contract, is understood to be, according to the contractual parties, especially a violation of the contractual obligations by the Buyer who, at the time of the contractual signature and as part of his business activities or performance of an independent profession:

a) is late with respect to the takeover of the goods;

b) is late with respect to paying the purchase price.

14. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT BY THE SELLER

14.1 In addition to the above right of withdrawal, the Seller has the right to withdraw from the Contract in the following cases:

a) it is not feasible to deliver the goods for objective reasons (primarily because the goods are no longer produced, the Seller no longer delivers to Czechia, etc.) in compliance with the original terms and conditions;

b) the execution of the Contract has become infeasible or unlawful.

14.2 In the event that an obvious technical mistake has been made on the part the Buyer when specifying the price on the web interface or when ordering the goods, the Seller is not obliged to deliver the goods to the Buyer at the obviously wrong price, not even if the Buyer received acceptance of the order in accordance with the Conditions. In such a case, the Seller has the right to withdraw from the Contract.

15. INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING

15.1 By entering into the Contract, the bearer of the personal data grants the Seller (henceforth only the “Company”), as the administrator of personal data, consent to the processing of his/her personal data, in accordance with the conditions specified herein below. The Company ensures the protection of your personal data in accordance with valid and effective legislation of 25.5.2018, specifically, the European Parliament and Council Directive (EU) 2016/679 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of these data (henceforth only the “Directive”) and Act No. 101/2000 Coll., the Act on Personal data Protection, amending certain laws. The Company operates websites on the address stated in the heading hereof (henceforth only the “Portal”), through which it sells its goods. The principle applys to all personal data that the Company processes on the basis of contracts where legal obligations arise from legitimate interests or granted consents through the above-described Portal. The principles describe how the Company uses and protects personal data. The administrator of the personal data is in the sense of Art. 4(7) of the Directive the trading company named in the heading hereinabove.

15.2 Personal data will be processed in electronic form, in an automated manner, or in printed form, in a non-automated manner.

15.3 The Buyer confirms that the personal data provided are accurate and he/she has been informed that the disclosure of the personal data was voluntary.

15.4 The following personal data will be processed: name and surname, postal address, mailing address, invoicing address, company ID number (IČO), VAT number (DIČ), e-mail address and telephone contact. As part of the claim processing procedure, customers are required to provide the following data: name, surname, address, telephone number, e-mail and signature (if filing a claim personally). All personal data thus obtained will be processed exclusively for the purposes necessary for handling the claim.

15.5 The purpose of personal data processing is to sell goods at the e-shop or the Seller’s place of operation, and registration in the Seller’s e-shop, pre-contractual negotiations, user account administration, reply to inquiry forms, provision of customized advertisements, sponsoring and promotional information to personal data providers on the basis of the Seller’s legitimate interests.

15.6 The Buyer’s personal data are processed in accordance with the provisions of Art. 6(1b) of the Directive. The disclosure of personal data is a necessary requirement for fulfilling the Contract or for taking the measures adopted prior to entering into the

Contract at the request of the data provider. Without providing personal data, it is not possible to pre-negotiate the Contract, enter into the Contract or expect the Company to execute the Contract.

15.7 The Buyer acknowledges that in order to increase customers’ satisfaction with the purchase, the Seller uses e-mail questionnaires as part of the program Verified by Customers that the e-shop is integrated in. The questionnaire is sent to the Buyer after every purchase of the goods, unless the Buyer rejects this practice in accordance with Sec. 7(3) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Services of Information Companies. The Seller processes personal data for the purposes of mailing questionnaires as part of the program Verified by Customers on the basis of his legitimate interest in customers’ satisfaction with their purchase. For mailing the questionnaires, feedback evaluation, and market position analyses, the Seller uses a processing company that administers the portal Heureka.cz that received information from the Seller about the goods purchased by the Buyer and his e-mail address. The Buyer’s personal data are not sent to any third parties for their purposes along with the e-mail questionnaires. The Buyer may object to the mailing of the questionnaires as part of the program Verified by Customers at any time by refusing future questionnaires using the reference e-mail. After expressing his/her objection or refusal, the Buyer will no longer receive any questionnaires.

15.8 The processing of personal data is carried out by the administrator, but personal data may also be pre-processed for the administrator by the following entities: suppliers, consultants, carriers, and other service providers who participate in the sale and delivery of the goods, claim processing, and payment processing, as well as associated companies, owned or controlled by the Company; and law enforcement entities, at the request of state authorities or in connection with customer protection; and other providers of processing software, services, and applications, which, however, the administrator is currently not using.

15.9 With the prior express consent of the personal data provider, the administrator may record telephone calls on the customer line, primarily for the purposes of contractual negotiation, proposed modification of contractual terms, complementary information to the Contract, improvement of services, claims filing, etc. Consent to the recording and processing of telephone calls is expressed by the personal data provider upon the operator’s notification that the call will be recorded. If the data caller does not wish to be recorded, he/she can hang up and use another communication channel.

15.10 Pursuant to the provisions of Art. 13 of European Parliament and Council Directive (EU) No. 2016/679 of 27.4.2016, on personal data protection (henceforth only the “Directive“), the administrator informs:

1) the personal data provider that his/her data will be processed on the basis of his/her voluntary consent and in accordance with the above conditions;

2) the reason for providing personal data is, in addition to the data provider’s interest in receiving commercial offers from the administrator, that this will not be possible otherwise;

3) that no automated decision-making or profiling will be done during the personal data processing;

4) that the administrator did not appoint a trustee for personal data protection or a representative to fulfill his/her contractual duties, in accordance with the Directive;

5) that the administrator does not intend to transfer the provider’s personal data to a third country, international organization or other third parties, other than specified hereinabove;

6) that the personal data provider has the right: to get information as to whether his/her data will be processed; the right to correct his/her personal data; the right to request limited processing of his/her personal data; the right have his/her personal data deleted; the right to object to the processing of his/her personal data; the right to the transfer of the data; the right to revoke his/her consent to the processing of his/her personal data; and the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection, located at Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7.

16. COPYRIGHT PROTECTION

16.1 The content of the websites on the web interface (texts, photographs, pictures, logos, etc.), including the programs on the web interface and these conditions, is protected by copyright and may also be protected by other rights of other entities. The user may not change, copy, reproduce, distribute or use them for any purposes without the prior consent of the Seller or the copyright holder. In particular, it is I forbidden to use, free of charge or for a fee, the photographs and texts contained on the e-shop’s web interface.

16.2 The names and brands of the products, goods, services, firms and companies may be registered trademarks of the respective owners.

16.3 In particular, the Seller, as a copyright holder, has the right to demand that infringement of his copyright be stopped and unauthorized copies of the content be deleted.

16.4 Furthermore, the Seller has the right to demand adequate compensation for damage caused by infringement of his copyright.

17. FINAL PROVISIONS

17.1 All contractual relations are governed by Czech law.

17.2 These terms and conditions (Conditions) on the day of their publication apply to all orders made on this day and thereafter. The Seller reserves the right to amend these Conditions. New versions will be published on the Seller’s website. On the day of their publication, the validity of the previous version is cancelled, which, however, does not affect the terms and conditions of the hitherto existing purchase contract (see first sentence of this paragraph).

17.3 If the relations based on the purchase contract contain an international (foreign) element, the parties agree that their relationship is governed by Czech law. The choice of law agreed on in accordance with the preceding sentence does not deprive the Buyer of the protection that he/she has under the legal system and which, in the absence of the choice of law, would otherwise protect him/her in accordance with the provisions of Art. 6(1) of European Parliament and Council Directive (ES) No. 593/2008 of 17. 6.2008, on contractual relations (Rome I).

17.4 If any provision of the Conditions is or becomes invalid or ineffective, it will be replaced with an amended provision, the meaning of which will be as close to the original version as possible. The invalidity or ineffectiveness of one provision does not affect the validity of other provisions.

17.5 The terms and conditions of the purchase contract are kept in the Seller’s archives and are not accessible.

17.6 The Annex to the Conditions contains a sample form for withdrawal from the purchase contract, a price list for transport and payments, and instructions for the use and maintenance of the goods.

Náměšť nad Oslavou, 9.11.2022

Čeněk Šmíd

————————————————————————————————————————————————————–

Annex to e-shop business conditions “https://www.vincenteqp.com/“ No. 1

Sample form for withdrawal from a purchase contract

(fill out and send this form only if you want to withdraw the Contract)

Notification of withdrawal from the Contract

Čeněk Šmíd, Jestřabí e.č. 06, Velká Bíteš 59501

Name & surname of the Buyer:

Mailing address:

Telephone number:

E-mail:

Goods specification (product No., type or name):

Quantity:

Date of ordering the goods:

Date of delivery of the goods:

Purchase price:

Refund of the purchase price by postal money order / to account No.:

Instructions:

This notification of withdrawal can also be sent to the Seller via e-mail. Delivery is considered completed upon confirmation of receipt by the Seller to the Buyer; without such confirmation, the Buyer’s withdrawal cannot be considered duly delivered. If a consumer withdraws from the Contract, the delivered goods must be sent or handed back to the Seller without undue delay, but no later than fourteen days following withdrawal from the Contract. If a consumer withdraws from the Contract, the Seller will refund all the funds paid for the goods, including the delivery costs received from him on the basis of the Contract (i.e., not the consumer’s expenses for returning the goods), without undue delay, but no later than fourteen days following withdrawal from the Contract If the consumer has chosen a different method, cheaper than the cheapest mode of delivering the goods offered by the Seller, the Seller’s refund will only correspond to the cheapest cost of delivery.

If a consumer withdraws from the purchase contract, the Seller is not obliged to return the received funds to the consumer until the consumer returns the goods or proves to has sent the goods to the Seller.

Date of withdrawal:

Signature: place of operation